بهره برادری چهار پروژه انکشافی در ولایت لوگر

by Abdullah Atayi | December 8, 2016 5:25 AM

وزیر احیا و انکشاف دهات سه پروژه انکشافی را در مرکز و ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر افتتاح و چهار پروژه تکمیل شده را با قطع  نوار به بهره برادری سپرد.

این پروژه ها در برگیرنده احداث بیش از ۳۰ کیلومتر سرک جغل اندازی و کانکریتی، ۳۲۴۴ متر دیوار استنادی و اعمار یک پل ۴۰ متره می باشد که به هزینه مجموعی ۲۵۶ ملیون و ۲۷۹ هزار افغانی با ده فیصد سهم مردم تمویل شده است.

نصیر احمد درانی، وزیر احیأ و انکشاف دهات از نماینده گان شورا های انکشافی و شرکت های خصوصی تطبیق کننده پروژه ها خواست، تا کیفیت کار در پروژه ها را طبق استندرد های مندرجه قرارداد مد نظر داشته، رشتة اعتماد و باور بین دولت و مردم را با کار صادقانه و شفاف تقویت نمایند.

وزیر احیأ و انکشاف دهات از روستائیان تقاضا نمود، تا با احساس مالکیت مطلق از پروژه های توسعوی قریه و منطقه شان، به گونه متداوم محافظت نموده، وزارت احیأ و انکشاف دهات را در پیشبرد امور انکشافی، تقویت اقتصاد و تأمین رفاه عامه برای جامعه روستایی یاری رسانند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/