بهبودبخشیدن تجهیزات دفتری برای خدمات مؤثر عامه در ادارات دولتی ولایت بغلان

by Shahwali Sadiq | January 19, 2014 6:06 PM

giz aid to baghlan[1]امروز پروژۀ تجهیز ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست امور زنان وریاست زراعت، آبیاری و مالداری با تکنولوژی، تسهیلات و وسایل عصری رسماً تکمیل گردید. کارمندان ملکی با داشتن تجهیزات جدید دفتر که ارزش مجموعی آن برای تمام سه اداره به ۵ میلیون افغانی میرسد، اکنون ابزارهای لازم در اختیار دارند که خدمات دولتی را برای شهروندان به موجب کیفیت و دقت بیشتر معلومات و ارتباط بهبود بخشند. در مراسم تسلیمی پروژه که به میزبانی محترم سلطان محمد عبادی والی ولایت بغلان گشایش یافت، محترم عبدالرب حکیمی، رئیس احیا و انکشاف دهات، محترم عبدالستار، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری، محترمه خدیجه یقین، رئیس امور زنان همراه با اعضای مقام ولایت بغلان و نمایندگان ادارۀ همکاری افغان – آلمان اشتراک ورزیده بودند.

تجهیزات دفتر به ادارات مذکور کمک می کند تا توانایی خویش را در عرضۀ خدمات با کیفیت برای مردم در ولایت بغلان بهبود  بخشند. هدف پروژه عبارت از کمک به بهبود بخشی سیستمهای معلوماتی, تسهیلات گزارشدهی, انسجام و ارتباط, شفافیت و دقت در دفاتر مختلف دولتی می باشد. نفع دیگر پروژه اینست که این امر کار کارمندان ملکی را حین پاسخ به تقاضا ها و نیازمندیهای شهروندان آسانتر خواهد ساخت. آنها با فراهم ساختن یک محیط موثر کار می توانند فعالیتهای خویش را به گونه درست, ماهرانه و فنی سمت دهند.

این پروژه از جانب کمیته انکشافی ولایتی بغلان (PDC) با شناسای ضرورت کار موثر در ریساتهای مذکور در ماه اکتوبر سال 2012 آغاز گردید. تمویل وجوه مجموعی 5 میلیون افغانی برای این پروژه از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) انجام یافت. صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) بغلان حمایت تخنیکی و اداری برای پروژه را فراهم نمود.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH امور آن صندوق وجهی را به عنوان بخشی از همکاری آلمان به افغانستان تحقق می بخشد. این صندوق اولویتهای شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها در شش ولایت شمالی افغانستان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن همانا ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تحکیم نهادهای دولتی افغانستان در اطراف کشور و رشد شفافیت و شمولسازی مردم است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/giz-aid-to-baghlan.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/