بلخ: عواید شرکت برشنا 45 درصد افزایش نموده است

by Kamaluddin Koshan | January 4, 2014 6:55 AM

Breshna[1]مسوولین شرکت برق در ولایت بلخ از افزایش عواید این اداره در سال روان نسبت به سال گذشته خبر داده میگوید؛ در سال روان عواید این شرکت حدود چهل وپنج درصد افزایش داشته است.

انجینیر محمد ناصر رییس شرکت برق در ولایت بلخ به رسانه ها گفت؛ شرکت برق رسانی در ولایت بلخ طی سال گذشته حدود هفتصد میلیون افغانی عاید بدست آورده بود که درمدت ده ماه سال روان این رقم چهل و پنج درصد افزایش را نشان میدهد.

این در حالیست که تا اکنون بسیاری از ادارات دولتی پول صرفیه برق شان را تحول ننموده اند و هر سال این ادارات صرفیه های برق شان را در اخیر سال مالی به حساب این شرکت انتقال می نمایند.

تعداد از باشنده های ولایت بلخ بخصوص شهروندان مزار شریف از وقفه های برق در جریان شب و روز شکایت داشته میگویند که پرچاوی های برق منازل شان بیش از حد شده که این یک مشکل بسیار بزرگ است آنان علت پرچاوی و کمبود انرژی را تمدید لین برق به ساحات و ولسوالی های دور دست ولایت بلخ عنوان می نمایند.

شاه رسول یکی از دکان داران شهر میگوید؛ در شهر مزار شریف به ظرفیت خود شهر برق وارد شده است که از این برق به شکل غیر مسلکی مورد توزیع قرار گرفته است و به ولسوالی های ولایت بلخ انتقال نموده است که حال شهر مزار شریف به مشکلات کمبود انرژی روبرو شده است وقتیکه دولت یا شرکت برق میخواهد برق را به دیگر ولسوالی های ولایات تمدید نماید باید ظرفیت برق را نیز بالا ببرد تا مشکلات کمبود انرژی نیز حل گردد.

در عین حال مسوول شرکت برق در بلخ علت وقفه های برق در این ولایت را اعمار ساختمان های بلند، منازل هایشی و ازدیاد نفوس عنوان می نماید ومیگوید در این ولایت ساحات تجارتی زیاد ایجاد شده که به انرژی برق نیاز زیاد دارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Breshna.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%84%d8%ae-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7-45-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af/