برگزاری جشنواره انار در ولایت فراه

by Shahwali Sadiq | October 29, 2014 11:20 AM

انار فراه[1]برای اولین بار جشنواره حاصلات انار در ولایت فراه برگزار گردید ودر این جشنواره محصولات انار ولایت فراه به نمایش گذاشته شده بود.

باغداران درولایت فراه از برگزاری این جشنواره استقبال نمودند و اکثر باغداران از نبود بازار برای فروش حاصلات شان شکایت دارند و امید وار هستند که با برگزاری این جشنواره زمینه برای فروش انار ولایت فراه ایجاد گردد و از طریق بتوانند، حاصلات شانرا برای مشتریان عرضه نمایند.

در سال های اخیر حاصل میوه های افغانستان در اکثر ولایات افزایش را نشان می دهد، اما در اکثر ولایات دهقانان و باغداران از نبود تسهیلات لازم برای فروش، بسته بندی و نبود سرد خانه ها برای نگهداری حاصلات شکایت دارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/فراه.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87/