برگزاری کورس های آموزشی برای مالداران ولایات پکتیکا و دایکندی

by Abdullah Atayi | July 31, 2017 5:14 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای مالداران ولایات پکتیکا و دایکندی برنامه آموزشی‌ پانزده‌روزه را در مورد چگونه‌گی تولید نسل و القاح مصنوعی حیوانات، در ریاست عمومی مالداری کابل برگزار کرد.

 در این‌کورس به تعداد هفده‌تن از مالدارانِ ولایات نامبرده اشتراک ورزیده و با روش‌های مختلف القاح مصنوعی آشنایی حاصل کردند.

در این برنامه برای هریک از سهم‌گیرنده‌گان، یک‌بسته لوازم مورد نیاز القاح مصنوعی که شامل یازده‌قلم جنس به ارزش 65580 افغانی بود توزیع گردید.

قابل ذکر است که برای هریک از ولایات نامبرده یک‌ظرف 50 لیتره ذخیره نایتروجن مایع و انتقال اسپرم به ارزش 135000 افغانی توزیع گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/