برگزاری کنفرانس دو روزۀ انرژی افغانستان در دوبی

by Abdullah Atayi | September 17, 2016 10:36 AM

وزارت انرژی و آب اعلام کرده است که کنفرانسی دو روزه به هدف جلب سرمایه گذاری های سکتور خصوصی داخلی و خارجی و نقش دادن به سکتور خصوصی در تولید انرژی برق کشور، با همکاری ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدهامریکا “USAID” در شهر دوبی امارات برگزار می شود.

در این کنفرانس پلان شبکۀ ملی افغانستان تشریح گردیده و پروژه های دولتی افغانستان رسماً به سکتور خصوصی اعلام می گردد تا آنها تشویق شوند بالای پروژه های انرژی سرمایه گذاری کنند.

به نقل از آوا، مقات وزارت انرژی و آب می گویند که برنامه های افغانستان در بخش انرژی برای سکتور خصوصی شریک ساخته می شود و از آنها نظر خواهی صورت می گیرد.

افغانستان از جمله کشورهای منطقه است که دارای منابع انرژی برق فراوان است؛ ولی در حال حاضر از ۱۴۰۰ میگاوات برق موجود، فقط ۳۱۰ میگاوات آن در داخل این کشور تولید می شود و متباقی آن متکی به برق وارداتی ایران و کشورهای آسیای میانه است.

گفته می شود، در این کنفرانس برعلاوۀ ۲۴۰ نماینده از مؤسسات و دونرهای مختلف،  وزارت های مالیه و داخله و بانک انکشاف آسیایی نیز حضور خواهد داشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%80-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/