برگزاری ورکشاپ چندجانبه روی اهداف توسعه پایدار در سکتورهای زراعت

by Wadsam | April 26, 2018 9:07 AM

در ورکشاپ دو روزه چندجانبه در راستای اهداف توسعه پایدار در سکتورهای زراعت و مدیریت منابع طبیعی از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با حمایت سازمان غذا و زراعت ملل متحد؛ و وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در مزار شریف برگزار گردید.

در این ورکشاپ که فرصت بحث روی اهداف توسعه پایدار و اجرای تحلیل در این حوزه را برای مقام های دولتی مرکز و ولایات و همچنان سهمداران ارائه می نماید،

مهناز اجمل پراچه، مدیر پالیسی سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفت: “تازمانی که ما استراتیژی ها و پالیسی های خود را ساده تر و موثرتر نسازیم، توسعه اهداف پایدار و پیشرفت منطقه (شامل تمام ولایات) ممکن نیست.”

وی افزود: ” برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، باید ریشه ها و علل فقر، کاهش نابرابری ها و ایجاد رشد جامع از طریق رویکردهایی که به طور همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه کمک می کنند، توجه شود.”

داکتر اورځلا نعمت، رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت:”مهم است که مقامات دولتی در سطح مرکز و ولایات تصویر واضحی از توسعه اهداف پایدار از لحاظ اینکه فعلا ما کجا قرار داریم و برای دستیابی به این اهداف در چارچوب زمانی تعیین شده چه باید کنیم، داشته باشند.”

وی افزود که برگزاری این ورکشاپ ها در مناطق مختلف به تنوع نیاز ها، توانایی ها و ضعف های سهمداران کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روشنی می اندازد.

این پروژه همچنان مطالعه ای را جهت شناسایی نقش ها، مسئولیت ها و وظایف ذینفعان مختلف افغان راه اندازی نموده و برای شناسایی چگونگی مشارکت آنان براساس شاخص های مرتبط به اهداف توسعه پایدار که عمدتا در بخش های زراعت و مصئونیت غذایی سنجش خواهد شد، کار میکند.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سازمان غذا و زراعت ملل متحد، در هماهنگی نزدیک با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و سایر وزارت ها در هموارسازی راه برای تطبیق اهداف توسعه پایدار در جوامع روستایی از طریق دادخواهی توسط پالیسی، بلند بردن سطح اگاهی و نظارت از اطلاعات و تولید آن تلاش میکنند.

قابل یاد آوریست که نخستین ورکشاپ در هرات و سپس در کندهار در اوایل ماه جاری برگزار شد و ورکشاپ های مشابه نیز در آینده نزدیک در سایر مناطق برگزار خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%da%86%d9%86%d8%af%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d9%88%d8%b3/