برگزاری ورکشاپ های آموزشی آبیاری برای دهقانان و مالداران

by Abdullah Atayi | November 29, 2016 11:07 AM

پروژه زراعت و مالداری به همکاری مردم وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در همکاری نزدیک با ریاست های زراعت ولایت های لوگر، کابل و پروان برای نخستین بار ورکشاپ های آموزشی آبیاری را جهت آموزش وآگاهی دهی به دهاقین و مالداران شامل انجمن های آبیاری دایر نمود.

طی این برنامه ها آگاهی دهی در مورد طرزالعمل تشکیل انجمن، ثبت وطرز فعالیت انجمن های آبیاری، تشریح فواید داشتن حسابات بانکی، کشت گندم به میتود های جدید، معرفی تکنالوژی هموارکاری زمین به وسیله شعاع لایزرو تشریح قانون آب کشور برای دهقانان بطور همه جانبه صورت گرفت. قابل یادآوریست که ورکشاپ های مذکور در ولسوالی های ده سبز وقره باغ ولایت کابل ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر وشهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار گردید.

در این برنامه حدود 150 دهقان از ولایت های نامبرده اشتراک نموده بودند. آشتراک کننده برنامه یاد شده برای یک روز روی مسایل مختلف مربوط به آبیاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است که برنامه زراعت و مالداری به همکاری مردم در بخش مصونیت غذایی و کاهش فقر از طریق عملی نمودن پروژه های مختلف انکشافی مانند تقویه مالداری،انکشاف لبنیات، باز سازی و احیای کانال های آبیاری، تولید تخم های اصلاح شده بذری، ترویج شیوه های موثر تولید علوفه حیوانی، انکشاف مرغداری خانگی و باغچه های خانگی برای خانم ها فعالیت دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/