برگزاری ورکشاپ مشورتی پالیسی ملی آبیاری در زون شرق

by Abdullah Atayi | January 10, 2017 5:07 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ورکشاپ پالیسی ملی آبیاری را با اشتراک کارمندان ریاست های زراعت ولایت های زون شرق را در شهر جلال آباد برگزار نمود.

این ورکشاپ به هدف آموزش استفاده موثر از منابع آبی، کاهش مشکلات دهاقین در بخش آب، جهت افزایش حاصلات آنها راه اندازی شده بود.

قابل ذکر است که در این برنامه کارمندان ریاست های زراعت ولایت های زون شرق ( لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار)

اشتراک ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7/