بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

برگزاری ورکشاپ طرح ملی انکشاف پایدار زعفران

وزارت زارعت ،آبیاری ومالداری برای 30 تن از کارمندان مرکز و ولایت های کشور ورکشاپ انکشاف پایدار زعفران را دایر نمود.

در این ورکشاپ روی مسایل افزایش تولید و بهره وری، استندرد سازی و تضمین کیفیت، ترویج بازار داخلی وبین المللی زعفران افغانستان، تحقیقات کاربردی از طریق ایجاد انستیتوت بین المللی تحقیق و توسعه پایدار زعفران و ظرفیت سازی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در محفلی که به این منظور برگزار گردیده بود، محفلی که بمیر امان الدین حیدری معین زراعت و مالداری وزارت زارعت، آبیاری و مالداری، اکبر وزیری رئیس توسعه غله جات و نباتات صنعتی، هاشم اسلمی مشاور ارشد زعفران، شماری از متخصصان امور زراعتی و تعدادی از آمرین بخش زعفران ولایت های کشور اشتراک ورزیده بودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.