برگزاری ورکشاپ به منظور حفاظت از جنگلات پسته در ولایت سمنگان

by Abdullah Atayi | June 12, 2016 7:12 AM

ورکشاپ آموزشی به منظور حفاظت ازجنگلات پسته و برداشت محصول باکیفیت ازاین نبات، ازسوی اداره زراعت ولایت سمنگان برای پنجاه تن از اعضای شورای مردمی درشهر ایبک برگزار گردید.

رفیع الله روشن زاده، مدیرمنابع طبیعی اداره زراعت ولایت سمنگان حاصلات امسال جنگلات پسته در این ولایت را رضایت بخش خوانده، گفت که در این ورکشاپ پنجاه تن از اعضای شوراهای مردمی حفاظت از جنگلات پسته اشتراک نموده بودند.

گفته می شود، مناطق مختلف ازجمله تای خونک، هزاره مزاری، کوکرد، صندوقچه، اوملی، اق گنبد مرکز وولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موازی بیش از چهل و سه هزار هکتارزمین را جنگلات پسته تشکیل می دهد.

قابل ذکر است که ولایت سمنگان بعد از ولایت بادغیس، درتولید پسته در کشور به درجه دوم قرار دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%d8%a7/