برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ده ها نهاد محلی در ولایت بدخشان

by Abdullah Atayi | November 29, 2015 4:33 AM

نمایشگاه صنایع دستی ده ها نهاد محلی که شامل بافندگی، سوزن دوزی، سیم زنی، قالین بافی، کلالی، مسگری، دیگ ریزی، زرگری و سنگ تراشی می شود، از طرف “موسسه اپسو” با “موسسه بین المللی روانی اجتماعی” درشهر فیض آباد مرکز بدخشان دایرگردید.

سیما مسوول “نهاد سعادت” که جاکت زنانه و مردانه و دست دوزی زنان را به نمایش گذاشته بود گفت که، مشکل عمده ما نبود مارکیت فروش است که باید دولت و نهادهای غیردولتی  درمورد مارکیت فروش محصولات ما کمک نمایند و دراین نمایشگاه دست دوزی زنان این نهاد که تعداد آن ها به سی تن میرسد، به معرض فروش قرارگرفته و فروشات خوبی هم داشته اند.

عابده مسوول بخش تجارت های کوچک “موسسه افغان اید” گفت که، دراین نمایشگاه پنج غرفه شامل پروسس لبنیات، میوه، پروسس سبزیجات و صنایع دستی زنان شامل بافندگی و دست دوزی را به نمایش گذاشته بود نیز گفت که زنان برای فروش محصولات شان مارکیت مشخص ندارند.

سعدیه فاضل مسوول موسسه فرهنگی دفتر آپسو گفت : هدف ازراه اندازی این نمایشگاه  اعتماد سازی مردم به تولیدات داخلی و خود کفا سازی مردم به ویژه زنان از نگاه اقتصادی عنوان نمود و گفت که با این نمایشگاه صنایع دستی بدخشان بیشتر از بیش معرفی میگردد.

قابل یاد آوریست که، موسسه اپسو ازسال 2013 به این طرف دربدخشان شروع به فعالیت نموده و یک سازمان بشر دوستانه و غیر انتفاعی است که ازطرف دولت المان تمویل میگردد و در رابطه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی تقویه آشتی ملی، توسعه فرهنگ و شامل ساختن پروژه صحت روانی خدمت مینماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af/