برگزاری نمایشگاه بین المللی قالین چینقای کشور چین

by Wadsam | June 4, 2018 5:07 AM

نمایشگاه بین المللی قالین چینقای کشور چین با حضور صنعت کاران قالین، صنایع دستی و سنگ های قیمتی افغانستان به تاریخ 12 جوزا در شهر شنین مرکز ولایت چینقای این کشور افتتاح گردید.

صنعت کاران قالین، صنایع دستی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور مشترکاً توسط وزارت صنعت و تجارت و سکتور خصوصی به این نمایشگاه اشتراک نموده است.

در این نمایشگاه 21 شرکت از سکتورهای قالین، صنایع دستی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به نمایندگی از کشور اشتراک نموده و به ارزش حدود 1 میلیون دالر امریکایی اموال صادراتی افغانستان را در مساحت هشت هزار مترمربع زمین به نمایش گذاشتند.

قابل یاد آوری است که این نمایشگاه از 2 الی 6 جون سال روان میلادی در شهر شنین چینقای کشور چین به روی بازدید کنندگان باز می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86/