برگزاری نمایشگاه آثارهنری در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | September 22, 2016 8:24 AM

یک نمایشگاه آثارهنری تحت نام “فروغ مهر” به هدف گرامیداشت از مقام معلم و به نمایش گذاشتن توانایی شاگردان لیسه مسلکی استادکمال الدین بهزاد، در ولایت هرات برگزار گردید.

مسوولان برگزاری این نمایشگاه می گویند که شاگردان لیسه مسلکی استاد کمال الدین بهزاد اندوخته های خویش را در بخش های مینیاتوری، نقاشی، خط، گرافیک و سرامیک که حدود یکهزار تابلو طی سه سال آخیر می شود را به نمایشگاه گذاشتند.

رییس معارف هرات گفته است که شاگردان در این تابلوها موضوعات مختلف را به شکل مینیاتوری و نقاشی به نمایش گذاشته اند و این برای نخستین بار است که نمایشگاهی به این بزرگی در سطح معارف این ولایت برگزار میشود.

به گفته رئیس معارف هرات: پیش از این دانش آموزان معارف نمایشگاه های کوچکی را برگزارکرده بودند، اما در این نمایشگاه حدود 500 دانش آموز آثار هنری شان را که طی سه سال گذشته جمع آوری کرده بودند به نمایش گذاشتند.

به نقل از پیام آفتاب، شماری از شرکت کننده گان این نمایشگاه می گویند که در برخی تابلوها هنر اصیل هراتی مینیاتوری کارشده است و آنها دراین آثار تلاش نموده اند، تا با استفاده از هنر که آموخته اند، مشکلات اجتماعی را بازتاب دهند.

گفتنی است که این نمایشگاه به مدت 13 روز بر روی بازدیدکنندگان بازخواهد بود، بناء این بزرگترین نمایشگاه است که شاگردان معارف دستاوردهای هنری شان را به دید عموم می گذارند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1/