برگزاری نمايشگاه ملى عکاسى در شهر کابل

by Wadsam | August 16, 2017 10:03 AM

نخستين نمايشگاه ملى عکاسى به ابتکار وزارت اقتصاد وهمکارى اداره انکشافي ملل متحد زير نام «وطن من از ديد من» در شهرکابل پايان يافت.

در اين نمايشگاه که در 15 اسد درباغ بابر شهرکابل به را ه انداخته شده بود، 20 قطعه عکس برتر انتخاب گردیده و ازچهره هاى نخبة اين عرصه با اعطاى جوايزتقدير به عمل آمد.

ساجد تقوا مسوول پروژه اهداف انکشاف پايدار گفت: “بزرگترين چالش دربرابر UNDP عدم آگاهي مردم درمورد روند انکشاف درافغانستان بود که خوشبختانه با راه اندازى اين نمايشگاه، توانستيم تا حدودى به اين اهداف خود برسيم.”

وي افزود که در قالب اين تصاوير، روند آموزش و پرورش، بازسازي مکان هاي تاريخي، بافت شهري شهرهاي کلان،  وضعيت حقوق بشرى، تساوي حقوق زن و مرد، مسئله آب پاک، رشد اقتصادي وبرق درافغانستان انعکاس داده شده است.

محمد الله رهدل سر پرست رياست پاليسی اقتصادی وزارت اقتصاد، برگزارى اين نمايشگاه را در رشد استعدادهاى هنرى عکاسان و معرفى بهتر زواياى مختلف ازپيشرفت ها درکشورعنوان کرد.

گفتنی است که پروسه راهيابى به اين رقابت ها حدود چهارماه قبل ازسراسرکشور آغاز شده بود، که درنتيجه 400 قطعه عکس شامل اين رقابت گرديد و سرانجام يکصد قطعه برتر توانست درنمايشگاه ملى راه به نمايش گذاشته شود .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%89-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/