برگزاری نمايشگاه محصولات زراعتى در ولايت جوزجان

by Wadsam | March 29, 2018 4:55 AM

نمايشگاه دو روزه محصولات زراعتی، به مناسبت روز دهقان در جنگل باغ شهر شبرغان ولايت جوزجان برگزار گرديد.

محمد رحمان ارغنديوال  رييس اداره زراعت، آبياری و مالداری ولايت جوزجان می گوید که در سال ١٣٩٦ حداقل ٦٥٠ باغ احداث و برای مدرنيزه سازی زراعت، ده ها پروژه تطبيق گرديده است.

رييس اداره زراعت گفت: پروژه های آب قطره يی، احداث باغ های جديد، کشت زعفران، توزيع تراکتوربرای دهقانان، اعمار بند های آبگردان و کانال آب زراعتی، توزيع تخم های بذری  و راه اندازی پروگرام های آموزشی زراعتی، ازبرنامه هايى بوده که در جريان سال پار از طرف اين اداره عملی گرديده است.

وی گفت: “هدف کلی ما از برگزاری نمايشگاه محصولات زراعتی در جنگل باغ، اين است تا محصولات زراعتی زارعين را به نمايش گيريم و از اين طريق در قسمت مارکيت يابی برای دهقانان، کاری انجام دهيم و ما تلاش داريم تا برای زارعين جوزجان، سهولت های بيشتری را فراهم کنيم و برای مصرف محصولات زراعتی آنها، مارکيت يابی کنيم؛ تا آنها به خودکفايی اقتصادی برسند.”

ریس زراعت گفت: “ما در سال گذشته، کشت درخت پسته را که به آب کمتر نياز دارد، در اين ولايت تجربه کرديم و از آن نتايج خوب به دست آورديم وبه کشت آن ادامه ميدهيم، جوزجان از ناحيه کمبود آب آشاميدنی دچار مشکلات فراوان است و ما مى خواهيم در قسمت مديريت آب و ايجاد سردخانه ها برای زارعين نيز کار های مثمری را انجام دهيم .

فريبا يکتن از زنان ممتاز زراعت پيشه گفت: “قبلاً زمين در اختيار داشتم، ولی استفاده از آنرا نمى دانستم، شامل پروگرام آموزش باغداری در اداره زراعت شدم و کشت نباتات را آموختم و اکنون سبزيجات مختلف را کشت و از طريق فروش آن تامين معيشت مى کنم.”

گفتنی است که در این جشنواره زراعتى ، صد ها تن از باشنده گان شهر شبرغان شرکت داشتند که درآن  اجراى اتن، آوازخوانى، نمايشات ورزشى، شعر و ترانه نيز سروده شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/