English | دری

Breaking News

برگزاری نشست ملی زنان متشبث در کابل

برگزاری نشست ملی زنان متشبث در کابل

نشست ملی زنان متشبث با حمایت برنامه “زنان در عرصۀ اقتصاد ” پروژه پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی آمریکا و با همکاری نزدیکریاست اجرائیه در کابل برگزار گردید.

در این نشست به تعداد بیش از 150 تشبث تحت مالکیت یا تحت مدیریت زنان، مسوولین دولتی، گروه های ذینفع، و پیشگامان سکتور صنعت از سراسر کشور اشتراک نموده و چالش های فراروی زنان متشبث را بررسی کردند.

سوسن دی کمپ، رئیس دفر جندر ادارۀ انکشاف بین المللی آمریکا گفت:” ادارۀ انکشاف بین المللی آمریکا افتخار دارد که از نشست ملی زنان متشبث و تجارت پیشه که یک گردهم آ یی منحصر به فرد و بی نظیر تشبثات مختلف از سراسر کشور است، حمایت می کند.”

نشست مذکور اشراک کنندگان را به شریک سازی نمونه های از مشکلاتی که آ ن ها شخصاً با آ ن مواجه اند و کار در راستای ایجاد پلان های سازنده که به رشد تشبثات آ ن ها کمک کند، تشویق کرد.

از ماه مارچ سال جاری میلادی به این سو، گروه های متشکل از زنان متشبث افغان نشست هایی را باهم داشتند تا فرصت ها و برنامه های اقتصادی برای زنان را شناسایی کنند تا زنان را برای اشراک فعالانه در فعالیت های عمدۀ اقتصادی و کسب توان رقابتی بیشر کمک ک نند.

 این گروه ها با حمایتِ کارشناسان و متخصصین امور تشبث و تجارت، اقداماتی را ش ناسایی کردند که ایجاد کنندۀ تهداب یک طرح جامع برای برنامه هایی استند که هدف آ ن ایجاد یک محیط مساعد کاروبار برای زنان متشبث افغانس تان می باشد.

داکر عبدالله رئیس اجرائیه کشور در این نشست گفت: ” سرمایه گذاری بالای توانمندسازی و ظرفیت سازی زنان می تواند یک تهداب را برای آ یندۀ بهر ایجاد و به ثبات کشور کمک کند.”

پروژۀ زنان در عرصه اقتصاد برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا یک پروژه چهار ساله است که تشبثات متعلق به زنان یا تشبثات استخدام کنندۀ زنان به عنوان کارمند را کمک می کند تا کارکرد بهر داش ته باش ند، بر رشد درآ مد خود بیفزایند، و تشبث خود را پایدار سازند.

افزون بر این، پروژه زنان در عرصه اقتصاد، با ارایۀ مشاوره شغلی و ارتقای مهارت های کاری، به زنان افغان در یافتن وظایف جدید کمک می کند.

گفتنی است که ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا با مصرف حدود 17 میلیارد دالر در برنامه های انکشافی در افغانستان، بزرگرین برنامۀ کمک های ملکی دو جانبه را فراهم می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*