برگزاری نشست مشورتی رئیسان دانشگاه‌ها به میزبانی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا

by Abdullah Atayi | July 13, 2017 5:02 AM

نشست یک روزۀ مشورتی رئیسان دانشگاه‌ها با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به تاریخ 11 جولای 2017 به منظور بحث پیرامون نقش دانشگاه‌ها در آیندۀ افغانستان برگزار کرد.

در این نشست، رئیسان و معاونان 11 دانشگاه‌ به‌شمول دانشگاه بلخ، دانشگاه هرات، دانشگاه جوزجان، دانشگاه علوم طبی کابل، دانشگاه پولی تخنیک کابل، دانشگاه قندهار، دانشگاه قندز، دانشگاه ننگرهار، دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی، و دانشگاه شیخ زاهد خوست با معینان وزارت تحصیلات عالی، شارژدافر ویژه امریکا برای افغانستان، مسوولین ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و نمایندگان برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری اشتراک داشتند.

اشتراک کنندگان در این نشست درباره نقش نهادهای تحصیلات عالی به‌عنوان کانون‌های علم و تعالی اکادمیک و به‌عنوان مکان‌های امن ترویج کنندۀ حقیقت و انکشاف نیروی بشری تبادل نظر نمودند.

 آنان دستاوردهای اخیر و چالش‌های فراروی دانشگاه‌ها را مورد بررسی قرارداده و درباره رویکردهای استراتیژیک که هر کدام از نهادهای تحصیلات عالی می‌توانند جهت کار با برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری در سال بعدی در راستای بهبود کیفیت نظام تحصیلات عالی اتخاذ نمایند، بحث کردند. همچنین، اشتراک کنندگان فعالیت‌های پلان شده برای سال 2018 بررسی نمودند.

گفتنی است که ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17 میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87/