برگزاری نشست درجه بندی مالیات ثابت

by Abdullah Atayi | April 25, 2016 5:21 AM

نشست درجه بندی مالیات ثابت به هدف تطبیق تغییرات در مشوره با مالیه دهنده گان که در برخی از ماده های قانون مالیات بر عایدات توسط ولسی جرگه آورده شده، باحضور مسئولین ریاست عمومی گمرکات، رئیس اتحادیه پیشه وران و نماینده گان اصناف در خیبر هال وزارت مالیه  برگزار گردید.

مجیب الرحمن شیرزاد رئیس عمومی عواید وزارت مالیه گفت: “قبلاً در قانون مالیات بر عایدات بعضی از مشکلات موجود بود که خوشبختانه بعد از  آوردن برخی تعدیلات در ماده 74 و 75 قانون مالیات بر عایدات  توسط ولسی جرگه  این مشکلات کاهش یافته است.”

محمد حسن سپاهی رئیس اتحادیه پیشه وران گفت: آوردن این تعدیلات اکثر مشکلات پیشه وران را کاهش داده است و ما در قسمت تطبیق این قانون با وزارت مالیه همکاری میکنیم.

حبیب الله امین اندر رئیس عواید زون مرکزی گفت: وزارت مالیه قبلاً در بخش تثبیت مالیات به کمی کارمندان روبرو بود ولی به اثر هدایت وزیر مالیه کارمندان از ریاست های مختلف وزارت مالیه  در این زمینه آموزش دیده اند که سر از فردا به کار های شان  آغاز میکنند.

قابل ذکر است که خوشبختانه تعداد مالیه دهنده گان روز به روز افرایش می یابد، فلهذا نیاز است تا فعالیت کارمندان حوزه های مالیاتی نیز افزایش یابد و با تطبیق این پروسه تعداد مالیه دهنده گان و عواید کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa/