برگزاری نشست تشبثات افغانستان

by Abdullah Atayi | August 2, 2017 10:32 AM

نشست تشبثات افغانستان به هدف همکاری بیشتر میان متشبثین خصوصی تشویق برای سرمایه گذاری بیشتر و جستجوی راه حل های مناسب برای چالش های موجود در این راستا، با حضور مقام های دولتی و اشتراک تعداد زیادی از تاجران و سرمایه گذاران افغان در هوتل سرینا برگزار گردید.

اشرف غنی رییس جمهور کشور از طریق پیام تصویری گفت: حکومت وحدمت ملی افغانستان، در طرح و تطبیق برنامه های انکشافی جدی بوده و تطبیق این برنامه ها، بدون توجه به سکتور خصوصی ممکن نیست. سکتور خصوصی با این که رشد بطی دارد ولی در پیشرفت این کشور مفید بوده است.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن گفت: هرچند فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان خیلی وسیع پنداشته می شود و نکته ای که خیلی با اهمیت است شرایط نوین افغانستان بستر خوبی برای سرمایه گذاری به میزان های مختلف، یعنی سرمایه گذاری کلان، متوسط، کوچک و خیلی ها کوچک را در اختیار دارد. از این رو در نوعیت و مقدار سرمایه گذاری در افغانستان هیج نوع محدودیت وجود ندارد.

وزیر شهرسازی  افزود: در همه سکتور های خصوصی فرصت ها و چالش های وجود دارد و کشور ما گنجی از فرصت ها است که نیاز به یک حرکت دقیق دارد که خوشبختانه رییس صاحب جمهور، توجه زیادی در راستای رشد اقتصادی افغانستان داشته و با تلاش های خسته گی ناپذیر خویش سخت می کوشد تا چالش های موجود را به فرصت های مناسب سرمایه گذاری تبدیل نماید و از این فرصت استفاده اعظمی کند.

وزیر شهرسازی خطاب به سرمایه گذاران گفت نظر به هدایت مقام ریاست جمهوری کار ساختمان پروژه های ساختمانی دولتی از سایر ادارت به وزارت شهرسازی انتقال یافته و قرار است در سال آینده کار این پروژه ها به شکل عملی آغاز گردد.

قابل ذکر است که در این نشست بیش از 15 شرکت خصوصی اجناس شان را به نمایش گذاشته و بیشتر از 150 شرکت دیگر برای بازاریابی اشتراک ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/