برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی راه ابریشم در ریاض

by Abdullah Atayi | March 14, 2017 4:18 AM

نخستین نمایشگاه بین المللی آثار هنری، صنایع دستی و میراث های فرهنگی افغانستان در هماهنگی با عربستان سعودی در مرکز فرهنگی ملک فهد در شهر ریاض به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان  برگزار گردید.

این نمایشگاه با حضورداشت بیش از42 تن از سفرا، کارمندان عالی رتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجلس شورای عربستان سعودی و شماری زیادی از علما و دانشمندان کشور میزبان و جمعی از مسؤولین وزارت امورخارجه عربستان، تعدادی از شخصیت های سیاسی و ملکی و شرکت گسترده افغان های مقیم عربستان سعودی  با نواختن سرود ملی کشور افتتاح گردید.

سیدجلال کریم، سفیر افغانستان در ریاض ضمن ابراز خوش آمدید به حاضرین، بیانیه خویش را در نمایشگا مذکور ایراد نمود.

دکتور نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه که در راس هیأت جمهوری اسلامی افغانستان به سعودی سفر نموده است در رابطه به اهمیت برگزاری این نمایشگاه تبادل فرهنگ های اصیل دو کشور سخنرانی نمود.

در ادامه این نمایشگاه ترانه های شاگردان، اتن ملی و ارائه فلم مستند روابط افغانستان و عربستان سعودی به نمایش گذاشته شد.

 در این نمایشگاه، آثار تاریخی، صنایع دستی، احجار کریمه و انواع قالین های دست باف و غذا های محلی افغانستان به نمایش گذاشته شده است که برای مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7/