برگزاری سومین نمایشگاه تجارتی افغانستان – ایران

by Abdullah Atayi | March 3, 2016 4:15 AM

سومین نمایشگاه مشترک تجارتی افغانستان – ایران دیروز درکابل برگزار شد و 122 شرکت افغانی وایرانی مواد غذایی وساختمانی، لوازم ضروریات منزل، مواد معدنی، صنعتی، نساجی، فرش موکت ودیگر تولیدات شانرا به نمایش گذاشته اند .

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان درمراسم افتتاح این نمایشگاه  گفت: “واردات افغانستان سال گذشته از ایران بیشتر از یک ملیارد وششصد هزار دالر بوده درحالیکه  صادارات افغانستان به ایران 50 ملیون دالر بوده وما امید وار هستیم که با افتتاح بندر چابهار تجارت هر دوکشور رشد قابل ملاحظۀ نماید.”

همایون رسا وزیر تجارت وصنایع گفت که روند مناسبات اقتصادی وتجاری افغانستان وایران در سال های اخیر سیرصعودی داشته ودر این میان افغانستان بازار خوبی برای تولیدات وفر آورده های ایران به حساب میاید.

وی افزود: افغانستان برای پذیرش سرمایه گذاران وتجار کشور های همسایه پیش از هر زمان دیگر آماده گی دارد و تجار ایران دراین زمینه می توانند  نقش بسیار بارزی را ایفا کنند .

قابل ذکر است که این  نمایشگاه برای دو روز دیگر به روی علاقمندان درهو تل قصر اورانوس باز می باشد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3/