بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

برگزاری دومین نشست مشورتی برنامهٔ ملی توانمند سازی اقتصادی زنان

دومین نشست مشورتی برنامهٔ ملی توانمند سازی اقتصادی زنان با حضور استادان پوهنتون کابل، نمایندگان وزارت خانه‌های امور زنان و انکشاف دهات، شماری از نمایندگان شبکهٔ زنان افغان و نمایندگان نهادهایی که در راستای امور زنان فعالیت می نمایند، در تالار کنفرانس‌های زعفران وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دایرگردید.

 دراین نشست در مورد از میان برداشتن موانع قانونی اشتراک زنان، فراهم آوری آموزش‌های مالی و تجاری، بهبود در دسترسی آنان به بازارهای محصولات زراعتی، انکشاف تضمین‌های مالی، بهبود در کیفیت معلومات احصائیوی در مورد جندر و بازاریابی محصولات صنایع ابداعی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قابل ذکر است که این برنامهٔ ملی به حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛ از سوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امور زنان به همکاری تخنیکی مؤسسهٔ تحقیقی دوران؛ تدوین می‌گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.