برگزاری دومین جشن ملی گل زعفران در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | November 12, 2016 9:18 AM

دومین جشن ملی گل زعفران  برای مدت دو روز در ولایت هرات برگزار گردید که در آن 30 غرفه برای نمایش گل زعفران ساخته شده و هزاران تن از شهروندان هرات از آن دیدن بعمل آورند.

عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت: ” در سال 1395 ساحه تحت کشت زعفران به 2647 هکتار رسیده است؛ در حالیکه این رقم در سال های گذشته به 1150 هکتار می رسید”.

کشت مزارع زعفران 130 در صد افزایش یافته است و  این پیشرفت ها در نتیجه همکاری های وزارت زراعت، موسسات همکار، سکتور خصوصی و تلاش های دهاقین با زعفران کار صورت گرفته است.

قابل ذکر است که وزارت زراعت تلاش های ثمر بخش را برای ترویج این نبات صنعتی به خرچ داده است.؛ که از این میان می توان از امضاء تفاهمنامه با کشور چین برای صادرات محصولات زعفران، توزیع پیاز زعفران، تهیه استراتیژی ملی انکشاف زعفران و آغاز ایجاد زیر بناها نامبرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%af%d9%84-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/