برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصادی

by Abdullah Atayi | December 26, 2016 10:01 AM

جلسۀ شورای عالی اقتصادی دیروز یکشنبه، 5 جدی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس ‎جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید.

محمدهمایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور ابتدا گزارش مفصل را در مورد تکمیل موفقانه ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت به جلسه ارائه کرد.

وزیر تجارت و صنایع کشور در این جلسه گفت که از آغاز ایجاد مرکز واحد خدمات ثبت و صدور جوازها تا اکنون در مجموع ۶۵۰۰ جواز که شامل ۱۵۰۰ جواز جدید و ۴۵۰۰ جواز تمدید می باشد، صادرشده که از این ناحیه ۲,۵ میلیون دالر عواید جمعاوری گردیده است.

محمد اشرف غنی، رئیس‎جمهور کشور گفت که جلب سرمایه گذاری‎ها نیاز به بیمه دارد زیرا بدون بیمه و تضمین، سرمایه‎گذاری دشوار به نظر می‎رسد.

رئیس جمهور در این زمینه به وزرای مالیه، اقتصاد و تجارت وظیفه سپرد، تا با کمپنی ریفورماتیکس روی طرح ایجاد شرکت بیمه به سطح سرمایه گذاری های کوچک و متوسط صحبت نمایند.

قابل ذکر است، در این جلسه روی طرح‎های بهبود شاخص‎های کسب و کار در افغانستان و نیز انکشاف سکتور انرژی و بلندبردن ظرفیت تولید انرژی بحث صورت گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%db%80-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/