برگزاری برنامه اموزشی برای محصلین پوهنځی اقتصاد از طرف وزارت مالیه

by Shahwali Sadiq | September 7, 2014 12:20 PM

hr training (3)(1)[1]مرحله اول برنامه اموزشی به اساس توافق دوجانبه وزارت مالیه و پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل که هدف ان بلند بردن سطح اگاهی و ارتقای ظرفیت و فراهم نمودن زمینه کار عملی برای محصلین پوهنځی اقتصاد در داخل وزارت مالیه می باشد به ۱۶۲ محصلین به طور موافقانه به تاریخ ۱۵ سنمبله سال جاری دایر ګردید. در مرحله ابتدایی برنامه موضوعاتی مانند معرفی ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ساختار و وظایف وزارت مالیه و ریاست منابع بشری شامل می باشد.

برنامه اموزشی با تلاوت ایه کلام الهی اغاز گردید که به تعقیب ان داکتر سعید محمد تینگار ریس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل سخنرانی نمود. اقای سعید محمد فرمودند ” در حقیقت این برنامه اموزشی یک ابتکار فوق العاده وزارت مالیه است که زمینه را برای اتصال محصلین پوهنځی اقتصاد با دولت و ریاست های مختلیف وزارت مالیه فراهم می سازد”.

بعدآ اقای الحاج موسی کاموی ریس منابع بشری سخنرانی نمود. اقای الحاج موسی کاموی بالای اهمیت برنامه های که محصلین را در سال اخر با دولت وصل می سازد تاکید نمود. اقای الحاج موسی کاموی اضافه نمود ما نیاز محصلین پوهنځی اقتصاد را در مورد اینکه با ساختار دولت و به طور مشخص با ساختار و وظایف وزارت مالیه اشنایی داشته باشد و همنچنان فراهم ساختن زمینه کارعملی برای ایشان در داخل وزارت مالیه تا بتواند در اینده از یک محصل به کارمند فعال وزارت مالیه مبدل گردند درک می نمایم. از اینرو ما این برنامه را طرح نمودیم. اقای الحاج موسی کاموی فرمودند ” ما مطمین هستیم که این برنامه به محصلین پوهنځی اقتصاد بسیار مفید خواهد باشد”.

این برنامه اموزشی در هر ماه یکمرتبه برای دوسال طوریکه در موافقتنامه میان وزارت مالیه و پوهنځی اقتصاد ذکر گردیده ادامه خواهد داشت که شامل موضوعاتی چون بلند بردن سطح اگاهی در مورد ساختار اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، توضیحات در مورد ساختارو وظایف وزارت مالیه، انکشاف اقتصاد، گمرکات، عواید، بودیجه، خزاین، اداره و مدیریت، رهبری در اداره عامه، و انکشاف  CV می باشد. در این برنامه دوره کارعملی برای سه ماه در داخل وزارت مالیه نیز شامل می باشد.

محصلین پوهنځی اقتصاد بسیار خوش بودن و در مورد این ابتکار نظر مثبت را ارایه نمودند. محصلین فرمودند که این ابتکار قابل قدر دانی است و بی صبرانه منتظر اشتراک در مراحل بعدی این برنامه اموزشی اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/hr-training-31.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%87/