برگزاری برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری

by Abdullah Atayi | March 12, 2017 4:27 AM

برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری «City Sanitation Plan» جهت بلندبردن ظرفیت کارمندان وزارت شهرسازی و مسکن به مدت پنج روز دایر گردید.

این برنامه آموزشی به همکاری مؤسسه «GIZ» و آموزگاران هندی پیش‌کش شد که در آن تعدادی از انجنیران و کارمندان وزارت شهرسازی و مسکن، شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون افغانستان و شاروالی کابل اشتراک داشته و برنامه مذکور را فراگرفتند.

پلان حفظ‌الصحه‌یی و تکنالوژی‌های مربوطه، پلان تصفیه تشناب‌ها و انتخاب تکنالوژی تصفیه و هم‌چنان حصول اطمنان از پایداری در مدیریت روند جمع‌آوری، انتقال، تصفیه و استفاده دوباره از مواد باقی‌مانده، از موضوعات مهم این برنامه آموزشی ذکر گردیده است.

اشتراک کنندگان برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری پیرامون موضوعات مطرح بحث و تبادل نظر کرده، نظریات‌شان را بیان نموده و کارهای عملی را نیز در این راستا انجام دادند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%87/