برنامه‌های سال آینده شهرداری کابل

by Abdullah Atayi | December 29, 2016 11:17 AM

مسوولان شهرداری کابل می گوید که ساخت ۲۰۰ کیلومتر جادۀ جدید به هزینۀ بیشتر از ۱۲۰ میلیون دالر، ایجاد ترانسپورت پایدار شهری و ساخت ترمینل‌های معیاری در دروازه‌های کابل از برنامه‌های دیگر سال آیندۀ این نهاد می‌باشد.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل گفته است: “کارهای ۱۱۱ کیلومتر مترو بس تحت مطالعه است و در بعضی جاده‌های اساسی زیربناهای ابتدایی این مترو بس را تاسیس کردیم و بس‌های مخصوص آن تهیه شده است.”

همچنان، شهرداری کابل با انتقاد از وضعیت ترانسپورتی شهر می‌گوید که تا سال آینده کارهای مقدماتی احداث ۱۱۱ کلیومتر خط مترو را در شهر کابل آغاز کند.

قابل ذکر است، این درحالیست که نبود زیر ساخت های معیاری، نبود کانالیزسیون و عدم تطبیق قوانین ترافیکی از چالش های ترانسپورتی در شهر کابل به شمار میرود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/