بررسی چگونگی پیشرفت پروژه‌ اعمار مسکن از سوی کشور چین و دیگر پروژه‌های مسکن

by Wadsam | June 24, 2018 12:35 PM

طی نشستی به ریاست انجنیر روشان ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، چگونگی و پیشرفت پروژه‌ اعمار مسکن در افغانستان از سوی کشور چین، پروژه پیروزی و برنامه ملی مسکن، بررسی گردید.

در این نشست مسوولین پروژه‌ کشور چین و پروژه پیروزی و برنامه ملی مسکن، راجع به چگونگی و پیشرفت کار در پروژه‌های شان به سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، معلومات ارایه کردند.

1400 واحد مسکونی که با هزینه و حمایت مالی کشور چین در افغانستان اعمار می‌شو؛ یکی از موضوعات مهم این نشست بوده که قرار است در زمینی به مساحت22 هیکتار زمین اعمار شود.

به گفته مسوولان، واحد های مسکونی یادشده در ساحه نیله باغ دارالامان به هزینه تخمینی 89 میلیون دالر اعمار خواهد شد.

هم‌چنان در نشست متذکره در پیوند به ایجاد مسکن مناسب، نیازمندی‌ها در این عرصه، مشکلات فراراه ساخت مسکن و جمع آوری معلومات جامع و دقیق در این زمینه نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/