برای اولین بار قرارداد مطالعات و دیزاین بازسازی اساسی شاهراه سالنگ به امضاء رسید

by Wadsam | July 12, 2018 5:13 AM

قرارداد مطالعات و دیزاین بازسازی اساسی شاهراه سالنگ به طول 86 روز چهار شنبه مورخ 20 سرطان سال روان بین وزارت فوایدعامه و شرکت های خصوصی به ارزش بیشتر از 5 میلیون دالر به امضا رسید.

وزیر فوایدعامه گفت شاهراه سالنگ بخش عمده دهلیز اقتصادی بین آسیای جنوبی و مرکزی به شمار میرود و 11 ولایت شمال کشور به طور مستقیم از آن استفاده می نمایند.

این مسیر به طول 86 کیلومتر از ولایت پروان آغاز الی ولایت بغلان امتداد دارد که به قیمت مجموعی 5,775,255 دالر امریکایی با شرکت خطیب و العلمی به صورت مشترک با شرکت تکنالوجیست (TI) از طریق رقابت آزاد بین المللی عقد قرارداد گردید که در 12 ماه تقویمی به کمک مالی بانک جهانی مطالعه، دیزاین و برای بازسازی اساسی آماده خواهد گردید.

انجنیر یما یاری در مراسم عقد قرارداد ها گفت که پروژه های انکشافی و زیربنایی اساس توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و همبستگی ملی می باشند دراولویت کاری وزارت فواید عامه قراردارد.

همچنان امروز قرار داد 10 کیلومتر ترمیمات اضطراری شاهراه سالنگ نیز آفر گشایی شده است و به زودی کار ترمیماتی آن رسماً آغاز و 20 کیلومتر متباقی در روز های آینده آفرگشائی می شود.

در اخیر نماینده شرکت برنده قراردادی تعهد سپرد تا پروژه ها مطابق مشخصات قرارداد به وقت معین تکمیل نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c/