بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

براي دهقانان ولايت غزني تخم اصلاح شده و كود كيمياوي توزيع ميگردد

images__stories__jawza1390__gandom-herat-1رياست زراعت و مالداري ولايت غزني از توزيع تخم اصلاح شده بذري و كود كيمياوي به هقانان اين ولايت خبر ميدهد.
سلطان حسين عباسيار رئيس زراعت و مالداري ولايت غزني در زمينه ميگويد: رياست زراعت و مالداري ولايت غزني تخم هاي اصلاح شده گندم را براي 5000 دهقان در اين ولايت توزيع مينمايد.
آقاي عباسيار افزود: 136 تن تخم اصلاح شده گندم و بيش از 300 تن كود كيمياوي براي دهقانان ولايت غزني توزيع ميشود و براي هر دهقان 25 كيلو گرام تخم اصلاح شده گندم و 75 كيلوگران كود كيمياوي توزيع ميگردد.
دهقانان ولايت غزني از توزيع تخم اصلاح شده و كود كيمياوي اظهار رضايت نموده اند و گفته اند كه استفاده از تخم بذري اصلاح شده در سال گذشته باعث افزايش حاصلات آنها گرديده بود.
تا هنوز تخم بذري اصلاح شده و كود كيمياوي براي دهقانان ولسوالي هاي ناهور، مالستان و خواجه عمري ولايت غزني توزيع شده است وقرار است براي دهقانان ولسوالي هاي اندر ، قر ه باغ و ده يك نيز توزيع ميگردد.
در اين حال دهقانان ولايت غزني از مسئولين رياست زراعت و مالدار تقاضا دارند تا ادويه هاي مؤثر ضد افات زراعتي نيز در اختيار دهقانان قرار داده شود تا حاصلات زراعتي اين ولايت افزايش يابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.