بحث بالای یک سیستم موثر برای ده سال آینده در راستای نحوه عرضه خدمات صحی برای بهبود صحت مادران و اطفال

by Wadsam | June 28, 2015 4:57 AM

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی بهبود وضعیت خدمات صحی در کشور دایر گردید.

در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد و در آن داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، معینان وزارت متذکره، روسای بانک جهانی و اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز حضور داشتند، روی چگونگی بهبود خدمات صحی در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه در رابطه به  ایجاد یک سیستم موثر برای ده سال آینده در راستای نحوه عرضه خدمات صحی برای بهبود صحت مادران و اطفال، نظارت جدی از موسسات تطبیق کننده خدمات صحی با توجه به رعایت سیستم مکافات و مجازات، روشن ساختن نقش وزارت صحت عامه در رابطه به عرضه خدمات صحی در چهار سال و بعداً در ده سال آینده نیز صحبت شد.

همچنان روی تدوین یک طرح جامع برای بهبود خدمات صحی، ایجاد یک میکانیزم واضح به خاطر بهبود خدمات صحی در ولایت کابل به تناسب نفوس آن، توجه جدی به خاطر پایداری و تداوم برنامه های صحی، مساعی مشترک فی مابین وزارت صحت عامه و ریاست عمومی امنیت ملی در خصوص ایجاد بیمه صحی صحبت به عمل آمد.

رئیس جمهور کشور در این جلسه طی صحبتی، ضمن تاکید بر بهبود و گسترش عرضه خدمات صحی در کشور، نقش وزارت صحت عامه را در زمینه نظارت و ارزیابی موسسات تطبیق کننده خدمات صحی کلیدی خوانده و به مسئولین وزارت صحت عامه هدایات لازم دادند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af/