با تکمیل بيست پروژۀ انکشافی در ولایت فراه 2214 فامیل ازآن مستفید گردیده اند

by Wadsam | December 16, 2014 10:36 AM

به هزینه بيست و سه میلیون هفت صد هزار افغانی بيست پروژه برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً درولسوالی های شیب کوه ، لاش و جوین ولایت فراه مورد استفاده مردم قرار گرفت که از مزایای آن 2214 فامیل مستفید گردیدند.

به قول مسوولین برنامه همبستگی ملی ولایت فراه این پروژه های انکشافی شامل اعمارديوار های محافظوی ، حفرچاه های آب آشاميدنی با نصب بمبه های دستی، مرکز اجتماعی ،اعمار پلچک ها و احداث و جغل اندازي سرك ها میباشد.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت فراه مبلغ (1478244111) افغانی را درتطبیق (1805) پروژه های عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رساني، برق ، کانال ، آموزش ، مرکز اجتماعی و معیشت میگردد به مصرف رسانیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1/