با افتتاح تعمیر جدید برای دو مکتب در ولایت تخار زمینه آموزش بهتر برای 1300 متعلم فراهم گردید

by Shahwali Sadiq | October 22, 2014 5:58 AM

school[1]تعمیر جدید  لیسه نسوان میر ولی  ومتوسطه قریه کنده  ولسوالي رستاق ولایت تخار توسط  مسولين مقام ولايت و رياست معارف آنولایت درحالیکه تعدادای از مسوولین ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداري سپرده شدند.
تعمير هاي متذكره در مدت دوسال بصورت پخته واساسي در يك طبقه اعمار گرديده ، كه هر تعمير داراي 8 صنف درسي، 4 اتاق اداري، 5 غرفه تشناب، سیستم آب آشاه میدنی ،  ميز وچوكي شاگرد باساير ملحقات ضروري آن ميباشد.
تعمير هاي مكاتب يادشده به هزينه مجموعي 563000 هزار دالر امريكايي از کمک های بانگ انکشافی کشور آلمان  اعمار گرديده که با اعمار آن  زمینه آموزش بهتر برای  1300 تن شاگرد ذکور وآناث مهیا  گردید.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://www.wadsam.com/dari/wp-content/uploads/school2.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/