بانك انكشافى آسيايى براى رشد باغدارى در كشور ١٥٠ ميليون دالر كمك نمود

by Wadsam | June 29, 2019 3:12 AM

مسوولان وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى از آغاز كار پروژه ى “انكشاف زنجيره ى ارزش باغدارى” با هزينه ١٥٠ ميليون دالر به كمك مالى بانك انكشاف آسيايى خبر ميدهند.
نصير احمد درانى، وزير زراعت، آبيارى و مالدارى گفت كه اين پروژه به مدت شش سال در ١١ ولايت(كابل، پكتيا، پكتيكا، خوست، باميان، لوگر، ننگرهار، لغمان، كنر، غزنى و ميدان وردك) تطبيق خواهد شد.
نصير احمد درانى علاوه نمود كه با تطبيق اين پروژه توليدات معيارى افزايش يافته و قيمت نيز زياد ميشود و همچنان اقتصاد ملى كشور رشد نموده و براى صد ها تن به شمول زنان و جوانان فرصت هاى كارى مهيأ خواهد شد.
قرار است با تطبيق اين پروژه در زمينه هاى تجارت هاى محلى، بازار يابى براى محصولات زراعتى، عصرى سازى سيستم هاى زراعتى، تأسيس گل خانه هاى عصرى و از همه مهمتر محصولات زراعتى كشور به  نام تجارتى (برند) مسما خواهند شد.
به گفته نصير احمد درانى وزير زراعت و آبيارى،  “برند” سازى محصولات زراعتى كشور كمك بزرگى براى بازاريابى محصولات زراعتى كشور در سطح بين المللى خواهد نمود.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%81%d9%89-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%8a%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%af/