بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک اعلان میشود

by Shahwali Sadiq | June 1, 2015 5:37 AM

قرار است که ولایت بامیان در این هفته به حیث پایتخت رسمی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) نام گذاری گردد.

به همین مناسبت محافل رسمی به روز های پنجشنبه و جمعه برای از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر گرفته شده است، و آماده گی های لازم گرفته شده است.

مسوولین وزارت اطلاعات فرهنگ ضمن اینکه از آماده گی های لازم برای نامگذاری ولایت بامیان به حیث پایتخت رسمی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) اطمینان می دهند، می گویند که در این محفل نمایندگان بلند پایه کشور های عضو به سطح وزیران و نخست وزیران و همچنان مقامات ارشد افغان اشتراک می نمایند.

ولایت بامیان بخاطر موجودیت آثار تاریخی به حیث پایتخت رسمی (سارک) از طرف کشور های عضو پیشنهاد گردیده بود.

پارلمان افغانستان از این رویداد بزرگ استقبال نموده و از مقامات امنیتی می خواهند که در قسمت تأمین امنیت ولایت بامیان در جریان مراسم سعی و تلاش نمایند.

به باور مسوولین این رویداد از یک طرف می تواند جایگاه تاریخی ولایت بامیان را بالا ببرد و از طرف دیگر باعث تأمین روابط بیشتر با کشور های عضو (سارک) شده می تواند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3/