باز پس گیری ۱۵۰۰ جریب زمین دولتی از غاصبين در ولایت سمنگان

by Wadsam | October 31, 2017 4:44 AM

ادارۀ محلی ولایت سمنگان اعلام کرده است که بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین دولتی را در ولسوالی حضرت سلطان، از غاصبین پس گرفته است.

محمد صدیق عزیزی مسوول مطبوعاتی ولایت سمنگان گفت که مطابق به فرمان شماره ۴۵ رئیس جمهور در زمینۀ جلوگیری از غصب زمین های دولتی، برنامۀ مبارزه با غصب زمین روی دست گرفته شده  و در این راستا ۱۵۰۰ جریب علفچر در ولسوالی حضرت سلطان که غصب شده بود، پس گرفته شد.

مسوول مطبوعاتی ولایت سمنگان افزود: هیئتی از سوی ولایت که شامل شاروال ایبک و رؤسای اداره خدمات سکتوری ولایت، شهرسازی، عدلیه و اداره اراضی می باشد، جهت بررسی زمین های غصب شده تعیین شده است.

وی گفت هیئت مذکور، در دو هفتۀ گذشته ضمن بررسی اسناد زمین های منطقه “گاگره” ولسوالی حضرت سلطان، به این نتیجه رسیدند که علفچر این منطقه از سوی باشندگان قریه “شلکتو” غصب شده است و آنان قصد داشتند در آنجا ساخت و ساز کنند.

از سوی دیگر والی سمنگان هشدار داده است چنانچه کسانی بخواهند دوباره برای غصب این زمین ها اقدام کنند، بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b5%db%b0%db%b0-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%a7%d8%b5%d8%a8/