بازگشایی دو باب مکتب نسوان در ولایت فراه و بهره برداری تعمیر جدید متوسط نسوان در ولایت غور

by Wadsam | January 7, 2015 6:01 AM

که از انجمله اینک وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با ریاست معارف ولایت فراه و وساطت شورای حمایت از معارف ، علمای کرام، شخصیت های بارسوخ و ذیدخل در قضیه و اهالی شریف و معارف دوست منطقه ، ابتدائیه نسوان نوبهار ولیسه نسوان روکین مرکز ولایت فراه که قبلاً بنابر معاذیر مختلفی مسدود گردیده بود، دوباره بازگشایی گردیده است.

هکذا طبق یک خبر دیگر: تعمیر جدید متوسط نسوان آهنگران مرکز ولایت غور که هزینه ساخت آن از سوی کشور دوست جاپان به ارزش 130 هزار دالر امریکایی تمویل و به همکاری مؤسسه یونیسف اعمار گردیده است ، نیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر یاد شده دارای 8 صنف درسی سه باب اتاق اداری با سایر ضروریات آن می باشد که دریک زمان ظرفیت آموزش اضافه از 400 تن شاگردان دختر را دارا می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7/