ایجاد یک فارم تحقیقات زراعتی در دانشگاه ملی زراعت، ساینس، و تکنالوژی افغانستان

by Abdullah Atayi | August 20, 2016 4:09 AM

یک فارم تحقیقات زراعتی که در آن شیوه‌های پیشرفتۀ کشت گندم و ترکاری، باغداری، و مدیریت آموزش داده می شود، در دانشگاه ملی زراعت، ساینس، و تکنالوژی افغانستان در قندهار به حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد این فارم این است که دانشگاه ملی زراعت، ساینس، و تکنالوژی افغانستان به یک مرکز انتشار تکنالوژی و بهترین شیوه‌های زراعت تبدیل گردد که دانش و آگاهی با کیفیت در مورد زراعت را به‌منظور رشد و تحریک سکتور خصوصی، تقویت می‌کند.

تامرا هامرست سانچز، سرپرست ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان در این مورد گفت: “دانشگاه‌ها همواره در کانون تحولات اجتماعی قرار داشته‌اند. زراعت یک چهارم تولیدات ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل میدهد که بیشتر از نیم نفوس کشور به این سکتور متکی است.”

 وی افزود که ارتباطات میان تحقیقات، آموزش و ترویج زراعت و سکتور خصوصی نقش مهم در داشتن یک سکتور زراعتی پویا و قوی، و آینده‌ای یک اقتصاد پررونق دارد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا برنامه انکشاف زراعتی زون جنوب (RADP-S) را از سال 2013 بدینسو حمایت نموده‌است. این برنامۀ 125 میلیون دالری از رشد اقتصادی همه‌شمول و پایدار افغان‌های ده نشین در ولایات قندهار، هلمند، زابل، و ارزگان حمایت می کند.

از سال 2002 تا اکنون ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف بیشتر از 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دوجانبه را به افغانستان فراهم مینماید.

 ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار مینماید تا رشد اقتصادی این کشور به محوریت سکتور خصوصی را تسهیل نماید، یک حکومت دیموکراتیک و توانا را که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد، ایجاد نماید، و خدمات اساسی آموزشی و صحی را به تمام افغان‌ها ارائه نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7/