ایجاد کمیته رهبری پروژه انتقال اتحادیه اروپا در بخش زراعت

by Wadsam | December 10, 2017 4:41 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشستی را به منظور گزینش کمیته رهبری پروژه انتقال اروپا به ریاست عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری این وزارت برگزار نمود.

در نشست یاد شده روی موضوعات اطلاع رسانی از فعالیت های پروژه، بررسی چالش ها, تسریع هماهنگی بیشتر و ارایه گزارش فعالیت های سال گذشته این پروژه بحث صورت گرفت.

در این نشست که نماینده اتحادیه اروپا، تعدادی از روساء وزارت زراعت و مسوولان پروژه انتقال نیز حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که کمیته ایجاد شده در 6 ماه آینده گزارشی از فعالیت های این پروژه تهیه نماید.

 قابل ذکر است که پروژه انتقال اتحادیه اروپا در وزارت زراعت در بخش های مختلف چون باغداری، تخم های بذری و احصایه فعالیت می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c/