ایجاد کارگاه آموزشی برای فعالیت های کاری بانوان

by Wadsam | October 16, 2017 4:43 AM

وزارت انرژی و آب با همکاری وزارت امور زنان محیط مصوون کاری را برای فعالیت های کاری بانوان ایجاد کرده است که در آن بیست و هشت تن از کارمندان که در سطح رهبری فعالیت کاری دارند، شرکت نموده اند.

عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب گفت:خوشبختانه با وجود اینکه هم اکنون بانوان زیادی در بخش های مختلف این وزارت فعالیت دارند تا اکنون هیچگونه شکایتی در خصوص آزار و اذیت زنان به ثبت نرسیده است.

معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب با تقدیر از وزارت زنان در اجرای این برنامه آموزشی از تمام کارمندان بانو در وزارت انرژی و آب خواست تا با رویارویی هرگونه مشکل کاری، این معینیت را در جریان قرار دهند.

اشتراک کنندگان با موضوعاتی چون مقرره منع آزار و اذیت زنان، ارائه شکایات در مورد آزار و اذیت زنان، چگونگی بررسی شکایات، سلوک رفتاری در محیط کار، اجتماع و محیط زیست آشنایی حاصل نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7/