ایجاد مراکز آموزشی تکنالوژی و حرفوی برای خانم ها

by Shahwali Sadiq | April 7, 2015 11:05 AM

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری جهت حمایه و سهیم ساختن بیشتر خانم ها در زراعت و مالداری به تازه گی چهار مرکز تکنالوژی وآموزشی را در بخش زراعت و مالداری در سه ولایت کشور ایجاد نمود.

این مراکز آموزشی در ولایت های  کابل، هرات و بدخشان  در بخش های مختلف مالداری شامل ( زنبورداری، مرغداری، پرورش بز های شیری، ماهی پروری، گاو داری ) و زراعت شامل(ایجاد باغچه های خانگی، پروسس مواد غذائی، احداث قوریه های درختان مثمر و غیر مثمر، و آموزش در بخش های زعفران، سمارق، مصؤنیت غذائی و تعلیمات تغذی) برای خانم ها ایجاد شده است.

خانم نذیره رحمان رئیسه  بخش اقتصاد خانواده وزارت زراعت میگوید که  تا حال حدود ۳۰۰۰ زن دراین مراکز آموزش دیده اند وقرار است به زودی یک مرکز دیگر در فارم پیله وری شهر کابل به همین منظور ایجاد شود.

به گفته خانم رحمان این مرکز جدید  در هر دوره ظرفیت آموزش ۵۰ تن  را داشته و در بخش های تولید، پروسس و بازاریابی فعالیت خواهد کرد.

هدف از ایجاد این مرکز تقویت اقتصاد خانم ها، مصؤنیت غذایی و کمک به خانم های بی بضاعت است.

این مراکز آموزشی به کمک مالی   UNDPو UNFAO  به ازرش 3 صد هزار دالر ایجاد گردیده است.

درافغانستان نقش زنان در رشد زراعت و فعالیت در مزارع چشم گیر است زنان در بیشتر مناطق کشور در زراعت و مالداری سهیم اند و با پشتکار و تلاش فراوان درپر بار بودن مزارع کار می کنند.

وزارت زراعت آبیاری و مالداری با توجه جدی به این موضوع تلاش میکند تا زمینه های رشد وانکشاف بهتر فعالیت زنان د رمزارع را مهیا سازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1/