ایجاد سیستم مالیه دهی الکترونیک در سمنگان

by Wadsam | June 28, 2018 5:16 AM

سيستم خدمات الکترونيکی به هدف جلوگيری از فساد اداری و فرار مالیات و ايجاد سهولت برای ماليه دهندگان، در ادارۀ مستوفيت سمنگان فعال گرديد.

سید احمد نوید نظامی مسوول بخش تحلیلگران سیاست سیستم عواید وزارت مالیه گفت: “افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ وکوچک، یک سیستم شفاف وحسابده بوده واین سیستم در تسریع پروسه ها تسهیلات زیادی را فراهم مینماید و از اولویت های وزارت مالیه جهت ایجاد مؤثریت در پروسه های اداری می باشد.”

وی افزود که با فعال شدن اين سيستم نه تنها جلو بروکراسی ، ضیاع وقت  وفرار مالیات گرفته شده، بلکه مالیه دهندگان میدانند هرمبلغى را که آنان مالیه میدهند به خزانه دولت واريزمیشود.

به گفته نظامی، قبل از اين ماليه دهندگان، عوايد و مصارف خويش را روی کاغذ اظهار می داشتند که هم باعث ضياع وقت می شد و هم زمينه فساد اداری فراهم ميگرديد؛ اما با راه اندازی این سیستم بعدازاین نحوه ارايه معلومات به صورت الکترونيکی انجام می شود.

اين سيستم پيشرفته به گونه اى تنظيم شده که هرگاه ماليه دهندگان، عوايد و مصارف خود را درج سيستم کنند، ازیک طرف  ازفساد اداری وفرار مالیات جلوگیری شده واز طرف  دیگرشخص مالیه دهنده مکلف است که مالیات ذمۀ خویش را به هرمقدارکه می باشند می تواند از طریق حساب بانکی خویش بپردازد .

از مزايای ديگراين سيستم آنلاين بودن آن مى  باشد، وزارت مالیه میتواند عواید جمع آوری شده روزانه مستوفیت را کنترول نموده و از ضياع وقت کارمند ومالیه دهنده جلوگیری مى شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86/