ایتالیا به همکاری های به روند انکشاف ولایت هرات ادامه میدهد

by Shahwali Sadiq | April 13, 2014 10:35 AM

images[1]معاون کشوری ایتالیاکوپریشن ورئیس ساحوی این نهاد درغرب افغانستان که باسید فضل الله وحیدی والی هرات ملاقات نموده است میگوید: درروزهای آینده قراردادقیرریزی چندین کیلومترجاده درولایت هرات که باکمک ایتالیاکوپریشن قیرریزی میشود به امضاخواهدرسید.

ویکتوریاروشا ازپیگیری امورمربوط به توسعه وانکشاف میدان هوایی نیزاطمینان داد وافزودکه ساختمان قدیمی میدان هوایی هرات که دردست بازسازی میباشد بزودی به بهره برداری میرسد.

اوهمچنان تاکید ورزید که کشورش علاقه مندتمویل طرح احداث جاده حلقوی شهرمیباشد وقراراست این پروژه به داوطلبی بین المللی گذاشته شود.

جاده بای پس یا جاده حلقوی شهرهرات که حدود سی کیلومترطول دارد ازجاده اسلام قلعه آغاز وبصورت بیضوی به سمت میدان هوایی وشاهراه هرات قندهاراحداث میشود.

بااحداث این جاده بارسنگین رفت وآمد وسایط ترانزیتی که درحال حاضرازطرف روزامکان تردد آن ممکن نیست ازمسیرکنونی به خارج شهرهرات هدایت خواهدشد.

والی هرات ضمن قدردانی ازتلاش های همیشگی دولت ومردم ایتالیا خواهان مشارکت فعال آن کشور درامرقیرریزی جاده های داخل شهرهرات شد وتاکیدنمودکه مردم هرات هیچگاه همکاری های تیم بازسازی ایتالیارافراموش نخواهند کرد.

اقای وحیدی همچنان بخاطرتسهیل امورکاری دفترایتالیاکوپریشن درهرات که بعدازین همکارنزدیک مقام ولایت خواهدبود,به مسولان ذیربط نیزهدایت لازم داد.

قابل یاداوریست بخشی ازکمک های کشورایتالیاقراراست بعدازین ازطریق ایتالیاکوپریشن درولایت هرات به مصرف برسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/images.jpeg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%88%d9%84/