English | دری

ایالات متحدۀ امریکا 30 میلیون دالر امریکایی را بشکل مساعدت مواد خوراکی به افغانهای بی بضاعت اعطا خواهد نمود

ایالات متحدۀ امریکا 30  میلیون دالر امریکایی را بشکل مساعدت مواد خوراکی به افغانهای بی بضاعت اعطا خواهد نمود

WFP Food Distributionامروز ایاالت متحدۀ امریکا 30 میلیون دالر امریکایی دیگر را به پروگرام غذایی جهان (WFP)سازمان ملل متحد کمک خواهد نمود تا مواد غذایی و تغذی را برای 3.7 میلیون افغانهای که با قلت مواد غذایی مواجه اند، فراهم نماید.  

این مساعدت ازطریق ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا جزء از تالش های دوامدار بین المللی بخاطر بهبود تامین  قربانیان آفت های طبیعی، بیجاشده گان داخلی و کسانیکه در فقر دوامدار و مزمن به سر مواد غذایی و تغذی افغانها خصوصاً میبرند، میباشد.

همچنان اطفال مصاب به سوء تغذی، اطفال مکتب، و زنان باردار این مساعدت را ازطریق برنامۀ مواد غذایی جهان بدست خواهند آورد. این برنامه در 184 ولسوالی های افغانستان که بسیار زیاد با قلت مواد خوراکی مواجه اند، فعالیت دارد.

از سال 2010 بدینسو، ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا بیش از 270722 متریک تن مواد مختلف به ارزش حدود  365.5  میلیون دالرامریکایی را برای فعالیت های برنامه مواد غذایی جهان در افغانستان فراهم نموده است.

جهت دور نمودن عوامل عدم تامین مواد غذایی و سوتغذی، اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا برنامه های صحی، زراعتی و رشد اقتصادی را که برای تقویت و بلند بردن ظرفیت حکومت افغانستان طرح شده اند، تمویل مینماید. این برنامه ها دسترسی مردم به خدمات صحی، تولیدات و دسترسی دهاقین را به مارکیت بهبود بخشیده و فرصت های اشتغال و کار و بار را ایجاد مینماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*