ايجاد طرح تازه اى حكومت براى رشد تشبثات بانوان در كشور

by Muheb Ibrahimkhail | June 9, 2019 1:16 PM

حكومت افغانستان همواره براى رشد زنان متشبث و ايجاد تسهيلات لازم براى بانوان تجارت پيشه تلاش نموده است. اما شمارى از بانوان متشبث، نبود بازار مناسب براى فروش توليدات شان از حكومت انقاد نموده اند.

با اين حال مسوولان وزارت تجارت صنايع افغانستان، از كار روى ايجاد طرح و راه برد جديد براى رشد زنان متشبث در كشور خبر داده و ميگويند كه با عملى شدم اين راه برد اين بخش رشد چشم گيرى خواهد داشت.

به گفته اين مقامات، برنامه هاى، توزيع زمين در شهرك صنعتى قالين، برنامه ملى اولويت انكشاف سكتور خصوصى و همچنان طرزالعمل پارك هاى صنعتى براى تشبثات كوچك و متوسط ميتواند منجر به رشد زنان متشبس در كشور شوند.

بانوان متشبث ميگويند كه براى محصولات شان بازار مناسب وجود نداشته و  سطح تقاضاى اين محصولات در بازار ها كاهش يافته است و اگر جلو اين مشكلات گرفته نشود، فرصت هاى كارى كه براى هزارن تُن ايجاد شده است از بين خواهد رفت.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%89-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab%d8%a7%d8%aa/