ايجاد دو مسير جديد هواى از غرب به شرق و برعكس

by Muheb Ibrahimkhail | جولای 10, 2019 11:35 ق.ظ

با بسته ماندن حريم فضاى پاكستان براى پرواز هاى عبورى از افغانستان، بر علاوه زيان  ٢٧ ميليون دالرى، مدت زمان پرواز هاى افغانستان را  نيز طولانى ساخته است.
براى رفع اين مشكل، اداره هوا نوردى ملكى افغانستان از گشايش دو خط جديد هواى از غرب به شرق و بر عكس آن، خبر ميدهد كه اين دو مسير جديد با گذشتن از تاجيكستان و چين، افغانستان را به آسياى شرقى متصل ميسازد.
محمد قاسم وفايى زاده، رئيس اداره هوا نوردى افغانستان به بى بى سى گفت كه با گشايش اين دو مسير، پرواز هاى خطوط هواى  بدون وارد شدن به پاكستان از افغانستان عبور و مرور خواهند كرد.
وى همچنان علاوه نمود كه پيش از مسير هاى هواى در افغانستان   از غرب به شرق و بر عكس آن امكان پزير نبوده و تنها مسير پرواز در افغانستان از شمال به جنوب بود.
همچنان در بيانيه اداره هوا نوردى كشور آمده است كه گشايش مسير جديد باعث كوتاه شدن فاصله پرواز ها از شرق و غرب آسيا   ميشود.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%89-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%88-%d8%a8/