اولین پارک صنعتی برای زنان تجارت پیشه افغان افتتاح گردید

by Wadsam | September 19, 2018 1:31 PM

اولین پارک صنعتی برای زنان تجارت پیشه افغان توسط جلالتمآب رولا (بی بی گل) غنی، خانم اول کشور، خانم نورجهان موانی سفیر آغاخان در افغانستان، خانم منیژه وافق، رئیس اتاق های تجارت و صنایع زنان افغان و شماری از خانم های تجارت پیشه افغان به شکل سمبولیک در دفتر خانم اول افتتاح گردید.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغان با پنج تن از زنان تجارت پیشه افغان تعهد نامه های را امضا نمود تا زمینه ایجاد بازار در این پارک را برایشان مهیا سازد.
در این پارک برای ۳۰۰ تن از هموطنان ما در قسمت پروسس و بسته بندی زعفران، میوه خشک، وسایل برقی، کارتن سازی، زیورات، لباس و صنایع دستی زمینه کاری مهیا خواهد گردید.

در جلسۀ که به همین منظور تدویر گردیده بود، خانم منیژه وافق در رابطه به مشکلات و راه حل های که در این پارک در نظر گرفته شده بود معلومات مفصل ارائه نمود. به تعقیب آن خانم پرورش اوریاخیل در رابطه به اینکه چطور توانستند تعهد نامه را با ۵ تن از زنان تجارت پیشه افغان به امضا برسانند صحبت نمود.

خانم اول کشور کار های اتاق تجارت و صنایع زنان افغان را قابل قدر دانسته و این پارک را در زمینه توانمند سازی اقتصادی زنان افغان یک گام مهم و ارزنده دانست.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7/