اهدای پروژه به ارزش 22.3 میلیون دالر برای حفظ مراقبت سرک ها به وزارت فواید عامه

by Shahwali Sadiq | October 20, 2014 9:40 AM

unnamed[1]ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا بتاریخ 20 اکتوبر یک پروژۀ به ارزش22.3 میلیون دالر را اعلان نمود تا با وزارت فواید عامه کمک نماید که از سرک های افغانستان حفظ و مراقبت نماید.

این پروژۀ سه ساله با وزارت فواید عامه کمک خواهد کرد تا سه اداره یا ریاست را برای ادارۀ سرک ها بخاطر نظارت از حفظ و مرا قبت وامور ساختمانی، صندوق وجهی سرک ها بخاطر فراهم آ وری منابع مالی و همچنان انستیتیوت ترانسپورت بخاطر آ موزش کارمندان ایجادنماید.

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا رسمأ قرارداد تطبیق این پروژه را به کمپنی AMEC که یک کمپنی خدمات مشورتی انجنیری، حفظ محیط زیست، زیربنا و مدیریت پروژه بوده و دفتر آ ن در لندن است، اعطا نمود.

رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان محترم ویلیم همینک در مراسم که به همین مناسبت تدویریافته گفت:” این پروژه با بلند بردن ظرفیت وزارت فواید عامه به منظور فعال نگهداری و حفظ و مراقبت شبکۀ ملی سرک های افغانستان کمک خواهد کرد. ما در قسمت کارمشترک با دولت افغانستان به منظور بهبود وضعیت زیربنای ترانسپورت کشور و همچنان فراهم آ وری سرک های مصؤن برای مردم افغانستان متعهد میباشیم.”

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا از سال 2002 تا به حال از طریق اعمار و بازسازی 2000 کیلومتر سرک، در قسمت شبکۀ سرک های افغانستان بیش از2 ملیارد دالر سرمایه گذاری نموده است. این اداره در سالهای اخیر تمرکز خویش را از اعمارسرک ها به ارتقای ظرفیت حکومت افغانستان جهت فعال نگهداری و حفظ و مراقبت یک شبکۀ عصری سرک ها معطوف ساخته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/unnamed5.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-22-3-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad/