انرژی برق و حمایت از شرکت برشنا یک بحث زیر بنائی برای توسعه است

by Wadsam | June 28, 2015 4:38 PM

بر اساس فیصله شورای وزیران در هفته گذشته، بعد از ظهر امروز جلسه به منظور بررسی وضعیت فعالیت و مسایل نظارتی شرکت برشنا، تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور در قصر سپیدار برگزار شد.

جلسه شورای وزیران در هفته گذشته فیصله کرده بود که به منظور بهبود وضعیت انرژی برق، حمایت و دریافت معلومات بیشتر از چگونگی مدیریت شرکت برشنا و ظرفیت های موجود در این شرکت برای توسعه هر چه بیشتر انرژی برق، در جریان همین هفته یک جلسه کاری برای بررسی این مسایل برگذار گردد. طبق فیصله شورای وزیران، در این رییس شرکت برشنا و وزیران محترم و وزارت انرژی و آب، وزرات امور شهر سازی، وزارت اقتصاد و وزارت مالیه کشور شرکت کرده بودند.

بر اساس گزارش که آقای عبدالرازق صمدی رییس شرکت برشنا در این جلسه ارایه کرد، این شرکت از دو سال به این سو از نگاه مالی کاملاً به خودکفایی رسیده است و بدون دریافت یارانه دولتی به کار ادامه میدهد و علاوه بر آن 5.4 ملیارد دالر سرمایه نقدی در بانک دارد.

آقای صمدی در جلسه امروز گفت مشترکین این شرکت یک گراف رو به رشد را طی می کند و برنامه های توسعوی برای رسانیدن انرژی برق در بزرگ شهرها و هم چنان در سراسر کشور روی دست دارد. هم چنان رییس شرکت برشنا افزود که در نتیجه جدید شدن سیستم مدیریتی این شرکت، روند جمع آوری عواید این شرکت نیز گراف رو به رشد و امید طی می کند و همین گونه برشنا به علاوه کابل پایتخت در چند ولایت و بزرگ شهر دیگر نیز سیستم و شبکه توزیع انرژی برق را نیز اصلاح کرده است. کاری که بصورت جدی روی مصرف بهینه برق و جمع آوری عواید و شفافیت لازمی در بخش مالی این شرکت تاثیر جدی داشته است.

دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدر دانی از کارهای امید وار کننده که در این شرکت صورت گرفته است، گفت که مساله انرژی به خصوص انرژی برقی برای کشور ما یکی از مسایل بسیار جدی و زیر بنایی است که علاوه بر بلند بردن سطح رفاه شهروندان کشور، در بخش توسعه و ساخت و سازهای زیر بنایی کشور را کمک می کند. برای همین، نیاز است که شرکت برشنا همزمان که مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد باید بصورت جدی مورد حمایت نیز قرار بگیرد. تا روند توزیع و رسانیدن انرژی برقی به شهروندان تسریع شود. و هم چنان در نتیجه ایجاد هماهنگی هدفمند و ستماتیک میان شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب و سایر وزارت خانه های سکتوری مساله انرژی برق در کشور به عنوان یک چالش جدی به راه حل های بنیادین دست بیابد.

هم چنان در ختم این جلسه رییس اجراییه کشور به رییس شرکت برشنا هدایت دادند که تا ده روز آینده جلسه هییت رهبری و سهامداران این شرکت را در قصر سپیدار برگزار کند تا همه گزارشهای اجرایی، مالی و مدیریتی این شرکت بصورت جدی و موردی ارزیابی شده و استراتیژی توسعه انرژی برق در کشور نیز موردد بررسی همه جانبه قرار گیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b2/